Cityscapes BKK #SQ1201 ©Timo Klein

Cityscapes BKK #SQ1201 ©Timo Klein