Cityscapes BKK #SQ1223 ©Timo Klein

Cityscapes BKK #SQ1223 ©Timo Klein